Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. pragniemy, ze względu na ochronę Pani / Pana prywatności oraz zachowanie bezpieczeństwa Pani / Pana danych osobowych przekazać następujące informacje:

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych jest Małgorzata Krawczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Green House, Małgorzata Krawczyk z siedzibą: 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 2 / U14, NIP 526-238-65-23.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, udzielonej dobrowolnie zgody oraz w sytuacji, kiedy przetwarzanie tych danych jest konieczne do podjęcia niezbędnych, żądanych lub oczekiwanych przez Panią / Pana działań przed zawarciem umowy.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy a także zapewnienie realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać powierzone w niezbędnym zakresie podmiotom, których udział jest konieczny, aby zrealizować postanowienia zawarte w umowie między stronami.

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanej w umowie usługi, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przez okres umożliwiający ochronę roszczeń podatkowych i cywilnych.

Pani / Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu doboru spersonalizowanej oferty spełniającej Pani / Pana oczekiwania wskazane w umowie.

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:

1. Prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami;

4. Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) oraz do Przeniesienia swoich danych;

5. Prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub gdy przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.